Filosofisch Café Steenwijkerland

Sybe Schaap | Als alle vertrouwen wegvalt, over de waardering van het burgerschap wo 29 mrt | 20:00 uur Special | Dyka Vestzaktheater € 10,00

Burgerschap gaat om meer dan nationaliteit en kiesrecht. Het gaat ook om betrokkenheid bij de democratie en vertrouwen in de rechtsstaat. Het verwerven van een volwaardig burgerschap was een drijvende kracht achter onze moderne emancipatiebewegingen. Het ging om de volwaardige rechtsgelijkheid van allen en algemeen geldende waarden en grondrechten. Wat lang gestalte gaf aan het emancipatieproces raakt in onze tijd aan slijtage onderhevig, De betrokkenheid van de burger bij de representatieve democratie loopt terug, de rechtsorde heeft te lijden onder onderling wantrouwen. Vergeten wordt dat het in het burgerschap om meer gaat dan rechten. Het gaat ook om ieders verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. Het burgerrecht maakt plaats voor een veelheid aan mensenrechten waarin eigen belangen voorop staan en die de staat met het nakomen belasten. De democratie wordt directer en lokt staatsmacht uit. Verleidt dit tot autocratische structuren? In dit boek wordt teruggegrepen op de waarden waarop de rechtsstaat en het burgerschap berusten. Dit om duidelijk te maken hoe de rechtsorde van binnenuit wordt uitgehold. Zonder actief burgerschap en wederzijds vertrouwen van burgers loopt de rechtsstaat gevaar. Dit boek geeft een aanzet tot een antwoord.

Kaarten bestellen